Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Informacja o zmianie opłat za świadczczenia udzielane przez przedszkola
.............................................................................................................................................................
W związku z obecną sytuacją w kraju  od dnia 01.04.2020 r, opłaty za przedszkole

będą przyjmowane tylko na konto bankowe przedszkola - PKO BP: 71 1020 3352 0000 1902 0193 4389
Kontakt w sprawie opłat:  p2sloneczko.oplaty@wp.pl

...........................................................................................................................................................

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU obowiązuje od 01.09.2022:

Naliczanie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice ustalana jest na podstawie Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XLVI/112/2022  22 września  2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5 oraz  Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Przedszkola Nr 2 z dnia 22.08.2022r. i Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Przedszkola Nr 2 z dnia 20.08.2021 r.

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

 • Odpłatność za wyżywienie /Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora Przedszkola nr 2 w Skierniewicach z dnia 20.08.2021r./ – za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu wynosi:
  • 3 posiłki(śniadanie, obiad, podwieczorek) - 10,00 zł
  • 2 posiłki(śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek) - 8,00 zł
  • 1 posiłek(obiad) - 6,00 zł.
 • Zgodnie z Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XLVI/112/2022  22 września  2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5 i uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361).  
  • Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie tj. w godzinach od 8/00 – 13/00 realizację podstawy programowej, określonej w załączniku Nr 1  z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
  • Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
  • Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie (podstawa programowa) wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu dla pierwszego dziecka i 0,50 zł dla drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola, stosownie do zapisów Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XLVI/112/2022  22 września  2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5.
  • Wysokość opłaty, o której mowa podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Na wniosek dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym wysokość opłaty za wyżywienie może ulec zmianie .
 • Koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu pokrywają rodzice lub opiekunowie.
 • Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez przedszkole świadczenia określa deklaracja zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a dyrektorem Przedszkola Nr 2.
 • Opłaty za świadczenia przedszkola w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i opłaty za posiłki płatne są z dołu do 20 - go dnia następnego miesiąca.
  Za datę wpływu opłaty uznaje się dzień  wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola-
  PKO BP : 71 1020 3352 0000 1902 0193 4389
 • Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego podanego w zawartej z rodzicami (prawnymi opiekunami) deklaracji, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu informacji u intendenta
  o wysokości wymaganej wpłaty. W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy opłata, kwotę należną z wyszczególnieniem wysokości kwoty płatnych świadczeń i wyżywienia (zgodnie z opisem otrzymanym od intendenta).
 • Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę (wyżywienie – odsetki ustawowe, świadczenia płatne – odsetki podatkowe).
 • Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności.

WAŻNE!
Zgodnie z podpisaną pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola deklaracją w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Skierniewice pkt. 6b)

„6. Przedszkole ma prawo, bez zgody rodzica, zmienić warunki korzystania ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych Przedszkola w przypadku:

b) nieterminowego uiszczania opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola. W tym przypadku umożliwia się dziecku realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego bez możliwości korzystania z posiłków i pobytu w przedszkolu w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego".

UWAGA RODZICE!!!
PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI PROSIMY O SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI NUMERU KONTA BANKOWEGO !
NUMER KONTA BANKOWEGO PRZEDSZKOLA ( do wpłaty rodziców za odpłatności z tytułu wyżywienia i świadczenia płatnego):

Kontakt w sprawie płatności e-mail:p2sloneczko.oplaty@wp.pl